Hva gjør namsmannen?

Oppgaven med å gjennomføre sivile tvangsforretninger er pålagt namsmannen. Namsmannen og dennes namsfullmektige er de eneste i Norge som kan benytte tvang og makt til å gjennomføre sivile krav. En tvangsforretning kan bli utført av namsmannen for å gi kreditor sikkerhet for krav denne måtte ha mot en skyldner.

En tvangforretning har som oftest bakgrunn i at skyldner over lang tid ikke har oppfylt sine betalingsforpliktelser. Det er strenge formelle krav til hvordan man må gå frem for å få gjennomført en tvangsforretning. Namsmannen har mulighet til å ta utlegg i eiendom, løsøre, verdipapirer, samt pålegge trekk i lønn og begjære og beslutte fravikelse av eiendom og tvangssalg.

Namsmannens arbeidsoppgaver utføres vangligvis ved det lokale politikontoret. Namsmannsfunksjonen er således en politioppgave på lik linje med andre oppgaver de er pålagt. På Svalbard er det sysselmannen som fungerer som namsmann. I de større byene er namsmannsfunksjonen et eget embete, som fungerer som kompetansesentre for namsmennene (lensmannskontorene) ute i distriktene.

Gjeldfinans har lang erfaring med forhandlinger med namsmenn, og vi har gode kontakter ved de fleste namsmannskontorene. Stikkordet er tillit opparbeidet ved tidligere løste saker. Som oftest vet vi umiddelbart hvem vi bør snakke med når det kommer en sak på bordet.

Husk på at namsmannen er satt til å håndtere et lovverk. Der er selvfølgelig ikke alle oppgavene som er like hyggelige: det er ingen som ønsker å sette en familie på gaten, dersom det faktisk finnes en løsning. Namsmennene er som oftest veldig hyggelige folk som gjør sitt ytterste for at sakene skal få en grei løsning, både for kreditor og skyldner. Ved fremleggelse av et konkret, realistisk løsningsforslag fra Gjeldfinans ovenfor kreditor, namsmann og eventuelt tingrett har vi i mange tilfeller mulighet til å stoppe tvangsforretninger som allerede er i gang.

Har du en sak du sliter med? Kontakt oss i dag for en rask vurdering. Jo tidligere vi kommer inn i saken, jo lettere er det å finne en mulig løsning.

Vi kan hjelpe deg på veien til lavere rente og bedre betingelser