Hva er utleggsforretning?

Du vil alltid få varsel om utleggsforretning før den avholdes, og da er det to mulige valg: Betale hele kravet og få den stanset eller at den blir gjennomført som normalt. I en utleggsforretning besluttes det om det du skylder skal kreves inn ved utleggstrekk eller utleggspant, eller begge deler.


Hva er utleggstrekk?

Utleggstrekk er trekk i lønn eller trygd. Skyldner blir trekt et bestemt beløp hver måned direkte av arbeidsgiver eller av NAV.

Innkreverne ser på inntekter, utgifter, og kostnader til livsopphold, og bestemmer det månedlige beløpet.

Hva er utleggspant?

Utleggspant betyr pant i formuesgoder, som for eksempel eiendom, bankkonti eller verdipapir. Formuesgodet som det er satt pant i kan bli tvangssolgt for å betale tilbake gjeld.

Vanlige klær, hjelpemidler som skyldner trenger i sitt yrke eller utdanning, og ting med særlig personlig verdi for skyldner, kan ikke tas utlegg i.

Når salget av formuesgodet er gjennomført og kravene er betalt, blir utlegget slettet.


Hvordan kan jeg stoppe utleggsforretning?

Hvis du betaler hele kravet vil utleggsforretningen bli avlyst. Du slipper da betalingsanmerkning og at din arbeidsgiver/NAV blir pålagt å trekke fra lønnen din.


Om du betaler Statens innkrevingssentral med tjenesten “betale med kort” bør du betale senest 2 virkedager før datoen som er satt for utleggsforretningen. Om du betaler i nettbanken bør du betale senest 7 dager før datoen som er satt for utleggsforretningen.

Hvem kan foreta utleggsforretning?


Kemner og Statens innkrevingssentral er namsfullmektig, og kan foreta utleggsforretninger selv. Da blir de kalt særnamsmenn.

Når Statens innkrevingssentral begjærer utlegg blir saken sendt til namsmannen, og namsfullmektig foretar utleggsforretningen. Hensikten er at det ubetalte krav skal dekkes inn. Offentlige krav får derfor ofte raskere saksbehandling enn private krav.

Må jeg møte opp?

Nei, du trenger ikke møte opp personlig. Du blir orientert om resultatet i et eget brev.

Hva må jeg opplyse om?

Namsmannen sender brev til skyldner og oppfordrer om å opplyse om inntekt og eiendeler. Her kan man opplyse om kostnader og lignende som namsmannen ikke har oversikt over, og dermed unngå at lønnstrekket blir høyere enn nødvendig.

Namsmenn har egne satser som tilsier hvor mye man skal ha til livsopphold og lignende i forbindelse med lønnstrekk.

Får utleggsforretning konsekvenser for ektefelle eller samboer?

Skyldner har selv ansvar for egen gjeld. Man tar ikke utlegg i samboers eller ektefelles andel av eiendom, lønn, eller trygd.

Utleggstrekk kan berøre samboer eller ektefelle ved at husholdningens samlede inntekter blir redusert i trekkperioden.

Utleggspant får følger for samboers eller ektefelles mulighet til å ta opp lån på felles eiendom der deler av eiendommen er tatt utleggspant i.

Kan jeg klage?

Klage på utleggstrekk må sendes skriftlig med opplysninger om økonomi. Disse opplysningene må dokumenteres.

Utleggspant kan klages på frem til Statens innkrevingssentral ber om tvangssalg av det aktuelle formuesgodet.

Ta kontakt med oss om dine økonomiske problemer virker uløselig.

Vi kan hjelpe deg på veien til lavere rente og bedre betingelser