Hva er tvangssalg?

Tvangssalg av eiendom kan bli begjært av kreditorer om gjeld forblir ubetjent.

Ved tvangssalg er det domstolen, og ikke eieren, som selger boligen etter begjæring fra en eller flere kreditorer med for eksempel pant i eiendommen. Tvangssalg blir begjært når eier ikke har klart å betjene gjelden sin.

Boliglån, for eksempel, har pant i eiendommen som ble signert og tinglyst i forbindelse med låneopptak.

Legalpant har prioritet foran all annen pant, og dette kan også være grunnlag for tvangssalg. Legalpant er vanligvis kommunale avgifter eller husleiekrav til borettslag. I tillegg har man kreditorer som har fått utleggspant i eiendom som beskrevet over.

Begjæringen
Begjæring om tvangssalg blir sendt til tingretten, som skal informere saksøkte om begjæringen. Vanligvis “forkynnes” dokumentet slik at man kan bekrefte at saksøkte har mottatt begjæringen. Forkynnelsen sendes ofte i posten og saksøkte må bekrefte mottak. Namsmannen har ansvar for å forkynne dokumenter, og man kan bli oppsøkt hjemme eller på arbeidsplassen.

Etter dette har saksøkte én måneds ankefrist før tvangssalget kan bli besluttet. Videre blir det oppnevnt en medhjelper som er ansvarlig for salget, dette er vanligvis en advokat eller megler. Det tilkommer tingrettsgebyr for saksøkte på nesten 12.000,-.

Dersom saksøkte ønsker å betale hele eller deler av kravet, må h*n ta kontakt med saksøker eller saksøkerens advokat. Saksøker trekker begjæringen om hele kravet innfris. Dersom saksøkte kan betale deler av kravet, kan h*n prøve å inngå en betalingsavtale. I dette tilfellet vil saksøker begjære saken utsatt. Saksøker kan begjære at saken blir satt i gang igjen dersom avtalen ikke følges.

Salgsprosessen
De fleste salg skjer ved hjelp av en medhjelper, enten advokat eller eiendomsmegler. Selve prosessen er lik et vanlig boligsalg. Eiendommen blir annonsert for salg, det blir holdt visninger, og lignende. Det blir opplyst i salgsoppgaven at det er et tvangssalg.

Salget avsluttes når retten ved kjennelse stadfester et bud og fordeler kjøpesummen til rettighetshaverne. Skyldner får eventuelle penger som er til overs.

Før kjennelsen om stadfestelse er avsagt kan saksøkeren når som helst kalle tilbake begjæringen. Saksøkte kan også selge sin bolig frivillig - da bør man begjære det pågående tvangssalget utsatt.

Dersom saksøkte ikke samarbeider i salgsprosessen kan saksøker begjære saksøkte utkastet fra boligen sin.

Anken
Både beslutningen om tvangssalg og kjennelsen om stadfestelse og fordeling kan ankes til lagmannsretten. Ankefristen for kjennelse som stadfester bud og ankefrist for kjennelse som fordeler kjøpesum er begge én måned etter forkynnelse av kjennelsen. Anken skal leveres til retten sammen med ankegebyr.

Vi kan hjelpe deg på veien til lavere rente og bedre betingelser