Nye regler for boliglån

Tidligere i år (2018) ble kravene for boliglån strammet inn, og flere mener nå at reglene er altfor strenge.

Finansdepartementet innførte de nye kravene fordi de mener stigende boligpriser og gjeldsvekst utgjør en risiko for norsk økonomi. Siden innføringen har boligmarkedet kjølnet betraktelig, og mange mener at innstrammingen er en av årsakene til dette.

En del av de nye reglene er presisering av hvilke inntekter som skal tas med når gjeldsgrad regnes ut.

Skattefrie inntekter skal ikke tas med. Dette kan være negativt for de som for eksempel har bolig med skattefrie leieinntekter. Videre skal kredittkortramme tas med i beregningen av gjeld.

Forskriften krever også at kundens samlede lån ikke skal overstige fem ganger brutto inntekt. I tillegg må kjøpere av sekundærbolig i Oslo stille med 40% egenkapital for å få lån.

Det skal nevnes at bankene kan, som tidligere, innvilge noen lån som ikke oppfyller forskriftskravene. Dette gjelder 10% av innvilgede lån per kvartal, 8% i Oslo.

De nye kravene:

  • Lånet kan ikke utgjøre mer enn 85% av boligens verdi på innvilgelsestidspunktet

  • Kundens samlede lån skal ikke overstige fem ganger brutto inntekt.

  • Kunden må tåle en renteøkning på 5 prosentpoeng fra det aktuelle rentenivået.

  • Avdragsfrihet skal ikke overstige 60% pant i boligen.

I Oslo:

  • Bankenes fleksibilitet til å gi lån utenfor kravene begrenses til 8% per kvartal.

  • 40% egenkapital ved kjøp av sekundærbolig.

Norge ellers:

  • Bankene har fleksibilitet til å gi 10% av nye lån utenfor kravene hvert kvartal.

Forskriften er midlertidig og skal etter planen vare til juni 2018. Før den tid vil markedet og reglene vurderes på nytt, for å se om de skal fortsette eller om det kommer nye endringer.

Vi kan hjelpe deg på veien til lavere rente og bedre betingelser