Personvern

Innledning

I Gjeldfinans jobber vi hardt med å finne gunstige løsninger til din konkrete sak. For at vi skal kunne hjelpe deg på best mulig måte, er det nødvendig at vi innhenter en del opplysninger om deg og din økonomiske situasjon.

Personvernerklæringen beskriver hvordan vi bruker personopplysningene vi samler inn og retningslinjene vi følger for å sikre ditt personvern.

Hvem er behandlingsansvarlig?

Den behandlingsansvarlige er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysningene og hvilke midler som skal benyttes.

Gjeldfinans AS ved daglig leder Rune Austigard er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger.

Kontaktadresse: Gjeldfinans AS

Besøksadresse: Kokstadveien 54

Postadresse: Postboks 129 Kokstad 5863 Bergen

Alternativt kan du nå oss på tlf.: 40 600 700 eller e-post kontakt@gjeldfinans.no.

Hvilke personopplysninger innhentes?

Hvilke personopplysninger som innhentes vil være avhengig av hvilket forhold du har til Gjeldfinans. Personopplysninger er opplysninger som direkte kan knyttes til deg som person. En personopplysning kan være alt fra ditt navn og din adresse, til adferdsmønsteret ditt.

Primært er det personopplysninger tilknyttet de som søker om vår bistand og eventuelle medsøkere som behandles, men dersom du er en representant for vår søker eller på annen måte ha en knytning til en sak eller Gjeldfinans kan det også hende vi innhenter enkelte opplysninger om deg.

Informasjonen vi innhenter fra deg kan blant annet være:

 • Personalia
 • Kontaktinformasjon
 • Økonomiske opplysninger
 • Helseopplysninger dersom det har relevans for din sak
 • Fødselsnummer og andre identifikasjonsnumre mv. utstedt av offentlige myndigheter
 • Offentlige institusjoner som Folkeregistret, Eiendomsregistret og Brønnøysundregistrene
 • Private institusjoner som kredittopplysningsforetak, banker, kreditorer og andre panthaver
  • Kundeadministrasjon
  • Oppfylle lovpålagte forpliktelser
  • Forebygge og avdekke straffbare behandlinger
  • Behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg
  • Behandlingen er nødvendig for å forsvare et rettskrav, oppfylle en rettslig forpliktelse eller avdekke alvorlig kriminalitet.
  • Ditt eksplisitte samtykke til behandling av personopplysninger til et aktuelt formål .
 • Bing Ads
 • DoubleClick Ad Exhange (Google)
 • Google Analytics

Formålet med behandlingen og rettslig grunnlag

Gjeldfinans behandler dine personopplysninger for å kunne oppfylle vår avtale med deg og på best mulig måte kunne løse din sak. Andre formål til behandlingen av dine personopplysninger kan være:

For lovlig å kunne behandle dine personopplysninger må dette skje i tråd med rettslige grunnlag som legitimerer behandlingen. Disse rettslige grunnlagene kalles behandlingsgrunnlag. De ulike behandlingsgrunnlagene fremgår av personopplysningsloven. For Gjeldfinans er de mest relevante behandlingsgrunnlagene:

Behandling av sensitive personopplysninger

I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å innhente helseopplysninger og andre personopplysninger som etter personvernreglene er kjent som «særlige kategorier av personopplysninger», tidligere kalt sensitive personopplysninger.

Slike opplysninger behandles for å kunne oppfylle vår avtale med deg, oppfylle lovpålagte forpliktelser og forbygge og avdekke straffbare handlinger.

Når vi behandler slike opplysninger skjer det med bakgrunn i et eksplisitt samtykke fra deg til behandling av opplysningene til et aktuelt formål. Et annet aktuelt behandlingsgrunnlag er at behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.

Dersom vi etter andre lovbestemte regler har rett til å innhente helseopplysninger, eksempelvis ved mistanke om alvorlig kriminalitet, innhentes ikke samtykke.

Utlevering av personopplysninger

For effektivt å kunne bistå deg og finne potensielle løsninger til din situasjon, kan det være nødvendig å utlevere personopplysninger til eksterne tilbydere for å kunne fremskaffe lån.

I noen tilfeller kan vi ha utleveringsplikt til andre parter. I slike tilfeller vil personopplysninger kunne bli utlevert uten ditt samtykke. Dette gjelder blant annet ved lovbestemt utleveringsplikt til skattemyndighetene, politi, domstoler og tilsynsmyndigheter.

Lagring av personopplysninger

Når du sender oss en søknad oppbevares personopplysningene i perioden det tar å behandle din søknad. Dersom det ved behandlingen av din søknad viser seg at det ikke er mulig for oss å bistå deg i din sak, avsluttes behandlingen og dine personopplysninger slettes .

Dersom vi blir enige om å gå videre med saken, behandles dine personopplysninger så lenge du har et oppdrag hos Gjeldfinans. Når oppdraget med Gjeldfinans er avsluttet slettes dine personopplysninger .

Dine rettigheter

 • Rett til innsyn Dersom du har et pågående oppdrag hos oss, tidligere har vært i kontakt med oss eller av annen grunn tror vi har behandlet dine personopplysninger, har du krav på innsyn i hvilke personopplysninger som har blitt behandlet. Dersom du ber om innsyn på vegne av en tredjepart, må det vedlegges fullmakt fra personen det bes om innsyn på vegne av, samt bekreftet kopi av fullmaktsgivers legitimasjon.
 • Retting av personopplysninger
 • Sletting av personopplysninger
 • Rett til å begrense behandlingen Dersom du mener opplysningene vi har om deg er uriktige, eller at behandlingen er i strid med personvernregelverket, kan du kreve at behandlingen av de aktuelle personopplysningene begrenses frem til opplysningene er blitt kontrollert.
 • Rett til å protestere Dersom dine personopplysninger behandles med bakgrunn i Gjeldfinans’ berettigede interesse, har du rett til å protestere mot behandlingen. Det samme gjelder dersom personopplysningene brukes til direkte markedsføring mot deg.
 • Rett til dataportabilitet
 • Rett til å trekke samtykke

Henvendelser vedrørende innsyn kan sendes til oss per e-post til kontakt@gjeldfinans.no. Alternativt per post til: Gjeldfinans AS Postboks 129 Kokstad 5863 Bergen

Vi behandler henvendelser om innsyn så raskt som mulig, senest 30 dager fra henvendelsen er mottatt. Opplysningene det kan gis innsyn i fremgår av personvernforordningen artikkel 15.

Vi gjør selvfølgelig det vi kan for at personopplysningene vi behandler om deg er mest mulig korrekt. Skulle vi likevel ha feil opplysninger om deg registrert, kan du be oss rette disse opplysningene.

Gjeldfinans behandler ikke dine personopplysninger lenger enn det vi må. Når personopplysninger ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for, er utgangspunktet at opplysningene slettes. Du kan også kreve dine opplysninger slettet.

Enkelte personopplysninger som kan være nødvendige for å oppfylle en rettslig forpliktelse, ellers som er nødvendige til å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav, slettes ikke før foreldelsesfristen er ute.

Dataportabilitet betyr at du har rett til å få en kopi av personopplysningene du har gitt oss. Du kan få kopi av opplysningene i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format. Retten til dataportabilitet gjelder for personopplysninger du selv har gitt til oss på bakgrunn av et samtykke eller en avtale, og hvor behandlingen utføres automatisk .

Behandles dine opplysninger på bakgrunn av et eksplisitt avgitt samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket. At samtykke trekkes påvirker ikke lovligheten av hvordan dine personopplysninger ble behandlet frem til samtykket ble trukket.

Rett til å klage til en tilsynsmyndighet

Dersom du mener dine personopplysninger er blitt behandlet i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet. I Norge er denne tilsynsmyndigheten Datatilsynet.

Datatilsynet anbefaler at du kontakter virksomheten du ønsker å klage inn for en nærmere avklaring av hva som har skjedd og hvilke vurderinger som har blitt gjort. Dersom du etter en henvendelse til Gjeldfinans fremdeles ønsker å klage til Datatilsynet, er det anbefalt at vår tilbakemelding vedlegges klagen. Dette sikrer en raskere og mer effektiv databehandling.

En klage til Datatilsynet må inneholde

 1. Hvilken avgjørelse du klager på (hvis avgjørelse foreligger)
 2. Grunnen til at du klager
 3. Hvilke endringer du ønsker
 4. Eventuelle andre opplysning som er relevant for klagen

Signert klage sendes til: Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 Oslo

Det er ingen kostnad med å få prøvd din sak hos oss. Renten er helt avgjørende for hvor lurt dette er. Vi tilbyr 3.95% rente dersom du kan stille sikkerhet i bolig eller fritidseiendom.