Personlig konkurs

Ved en personlig konkurs er det privatperson eller innehaver av et enkeltpersonforetak som går konkurs. Mange tror at det å slå seg personlig konkurs er den enkleste måten å slette gjelden sin på, men det er ikke sant. Hva skjer egentlig når man slår seg personlig konkurs?


Hva er personlig konkurs?

Personlig konkurs omtales også som tvungen gjeldsordning, og er en svært omfattende og ikke minst alvorlig prosess. Det betyr at du erklærer deg selv konkurs og at alle dine eiendeler blir registrert og lagt til det som kalles et konkursbo. Disse eiendelene vil deretter selges for å betale mest mulig av kravene til kreditorene.


Gjelder personlig konkurs for ektefeller eller andre?

Gjeld er personlig, så uansett om du er gift eller samboer og dere eier bolig sammen så er det andelen til den som skal slå seg personlig konkurs som skal selges.


Skyldnerens rettigheter

Selv om du er i ferd med å gå, eller har gått personlig konkurs har du også rettigheter. Konkursboet kan for eksempel bare beslaglegge eiendeler som tilhører deg. Du vil også få beholde blant annet klær, vanlig innbo som du eller dere trenger i huset, eller redskap og utstyr som du trenger i jobbsammenheng.

Ved en personlig konkurs vil du også kunne fortsette å arbeide, eller skaffe deg ny jobb.


Skyldnerens plikter

Du plikter å samarbeide med bostyrer og fremskaffe informasjonen som trengs for å få en oversikt over skyldnerens eiendeler og gjeld. Du plikter også å stille alle eiendeler til disposisjon for bostyrer.

Skyldneren kan ikke inngå avtaler på vegne av boet eller pådra seg mer gjeld under bobehandlingen.

Skyldneren har personlig møteplikt i skiftesamlingen hvor bostyrer redegjør muntlig til retten hva som er gjort i bobehandlingen så langt, og hva som gjenstår. Bostyrer utarbeider et dokument som kalles foreløpig innberetning og dette sendes til skyldnerens kreditorer slik at de er orientert om bobehandlingen. Du skal på forhånd ha blitt gjort kjent med innholdet i innberetningen, for så å skriftlig bekrefte i en erklæring at forholdene stemmer.

Dersom du ikke oppfyller de pålagte pliktene i forbindelse med bobehandlingen kan retten beslutte at du kan pågripes, men dette skjer heldigvis sjeldent.


Hva gjør jeg hvis jeg går personlig konkurs?

Som nevnt innledningsvis så er det lett å tenke at å slå seg personlig konkurs er den letteste løsningen for å bli kvitt de økonomiske problemene, men hvis du har en jobb så burde du finne andre løsninger. Her og her har vi noen gode tips til hvordan du kan betale ned gjelden.

Om du holder på å gå eller har gått personlig konkurs eller lurer på noe rundt dette, så ta kontakt så kan vi se nærmere på din sak.


Vi kan hjelpe deg på veien til lavere rente og bedre betingelser