Vi stiller krav til sikkerhet fast i eiendom

Hva er utleggsforretning?

Når Statens innkrevingssentral begjærer utlegg blir saken sendt til namsmannen, og namsfullmektig foretar utleggsforretningen. Hensikten er at det ubetalte krav skal dekkes inn. Det kan tas trekk i lønn, utlegg i eiendom eller løsøre, for å nevne noe.

Kemner og Statens innkrevingssentral er namsfullmektig, og kan foreta utleggsforretninger selv. Da blir de kalt særnamsmenn. Offentlige krav får derfor ofte raskere saksbehandling enn private krav.

Namsmannen sender brev til skyldner i forbindelse med utleggsforretningen. Der blir skyldner oppfordret til å opplyse om inntekt og eiendeler. Dette er det mange som overser, men her kan man opplyse om kostnader og lignende som namsmannen ikke har oversikt over. Da kan man unngå at lønnstrekket blir høyere enn nødvendig.

Namsmenn har egne satser som tilsier hvor mye man skal ha til livsopphold og lignende i forbindelse med lønnstrekk.

Gjelden kan kreves inn ved enten utleggstrekk eller utleggspant, eller begge deler.

Utleggstrekk
Utleggstrekk er trekk i lønn eller trygd. Skyldner blir trekt et bestemt beløp hver måned direkte av arbeidsgiver eller av NAV.

Innkreverne ser på inntekter, utgifter, og kostnader til livsopphold, og bestemmer det månedlige beløpet.

Utleggspant
Utleggspant betyr pant i formuesgoder, som for eksempel eiendom, bankkonti eller verdipapir. Formuesgodet som det er satt pant i kan bli tvangssolgt for å betale tilbake gjeld.

Vanlige klær, hjelpemidler som skyldner trenger i sitt yrke eller utdanning, og ting med særlig personlig verdi for skyldner, kan ikke tas utlegg i.

Når salget av formuesgodet er gjennomført og kravene er betalt, blir utlegget slettet.

Konsekvenser for ektefelle eller samboer
Skyldner har selv ansvar for egen gjeld. Man tar ikke utlegg i samboers eller ektefelles andel av eiendom, lønn, eller trygd.

Utleggstrekk kan berøre samboer eller ektefelle ved at husholdningens samlede inntekter blir redusert i trekkperioden.

Utleggspant får følger for samboers eller ektefelles mulighet til å ta opp lån på felles eiendom der deler av eiendommen er tatt utleggspant i.

Klage
Klage på utleggstrekk må sendes skriftlig med opplysninger om økonomi. Disse opplysningene må dokumenteres.

Utleggspant kan klages på frem til Statens innkrevingssentral ber om tvangssalg av det aktuelle formuesgodet.


Les flere nyheterDu får svar innen 24 timer*
* neste virkedag


Søkere

Hovedsøker

Annen informasjon

Andre inntekter
Annet

Eiendom

Viktig: Sikkerhet i fast eiendom er påkrevd
For mer informasjon om eiendommer, motorkjøretøy og båter, vennligst bruk feltet "Annet".
Legg til ny

Gjeld

For mer informasjon om gjeld, vennligst bruk feltet "Annet".
Legg til ny

Oppsummering