Personlig konkurs

Ved en personlig konkurs er det privatperson eller innehaver av et enkeltpersonforetak som går konkurs. Mange tror at det å slå seg personlig konkurs er den enkleste måten å slette gjelden sin på, men det er ikke sant. Hva skjer egentlig når man slår seg personlig konkurs?


Hva er personlig konkurs?

Personlig konkurs omtales også som tvungen gjeldsordning, og er en svært omfattende og ikke minst alvorlig prosess. Det betyr at du erklærer deg selv konkurs og at alle dine eiendeler blir registrert og lagt til det som kalles et konkursbo. Disse eiendelene vil deretter selges for å betale mest mulig av kravene til kreditorene. Om du er i arbeid vil namsmannen i tillegg fordele lønnen din til kreditorene i en femårsperiode, mens du bare vil få tildelt et minstebeløp å leve av. Bakdelen med dette er at hverdagen kan bli veldig tom og lite innholdsrik fordi man ikke har råd til å delta på så mye. Fordelen er at etter de fem årene er gått er du gjeldfri, og får på en måte begynne på nytt.


Gjelder personlig konkurs for ektefeller eller andre?

Gjeld er personlig, så uansett om du er gift eller samboer og dere eier bolig sammen så er det andelen til den som skal slå seg personlig konkurs som skal selges. Hvis du vil, og er i posisjon til det, så kan du betale gjelden på vegne av din ektefelle og samtidig få hans andel av eiendommen overført som en gave. Først må du da innfri gjelden slik at vilkåret om beviselig insolvens ikke blir oppfylt. Deretter kan overdragelsen av eierandelen finne sted. Her er det viktig at dere utarbeider både skjøte og ektepakt for overdragelsen, slik at du vil få absolutt rettsvern mot din ektefelles øvrige kreditorer.

Du har også mulighet til å erverve hans andel for en avtalt sum, så lenge det ikke er et såkalt gavesalg. Da må det tinglyses en ektepakt for at du kan være sikker på å ha kreditorvern.


Skyldnerens rettigheter

Selv om du er i ferd med å gå, eller har gått personlig konkurs har du også rettigheter. Konkursboet kan for eksempel bare beslaglegge eiendeler som tilhører deg. Du vil også få beholde blant annet klær, vanlig innbo som du eller dere trenger i huset, eller redskap og utstyr som du trenger i jobbsammenheng.

Ved en personlig konkurs vil du også kunne fortsette å arbeide, eller skaffe deg ny jobb.


Skyldnerens plikter

Du plikter å samarbeide med bostyrer og fremskaffe informasjonen som trengs for å få en oversikt over skyldnerens eiendeler og gjeld. Du plikter også å stille alle eiendeler til disposisjon for bostyrer.

Skyldneren kan ikke inngå avtaler på vegne av boet eller pådra seg mer gjeld under bobehandlingen.

Skyldneren har personlig møteplikt i skiftesamlingen hvor bostyrer redegjør muntlig til retten hva som er gjort i bobehandlingen så langt, og hva som gjenstår. Bostyrer utarbeider et dokument som kalles foreløpig innberetning og dette sendes til skyldnerens kreditorer slik at de er orientert om bobehandlingen. Du skal på forhånd ha blitt gjort kjent med innholdet i innberetningen, for så å skriftlig bekrefte i en erklæring at forholdene stemmer.

Dersom du ikke oppfyller de pålagte pliktene i forbindelse med bobehandlingen kan retten beslutte at du kan pågripes, men dette skjer heldigvis sjeldent.


Hva gjør jeg hvis jeg går personlig konkurs?

Som nevnt innledningsvis så er det lett å tenke at å slå seg personlig konkurs er den letteste løsningen for å bli kvitt de økonomiske problemene, men hvis du har en jobb så burde du finne andre løsninger. Her og her har vi noen gode tips til hvordan du kan betale ned gjelden.

Om du holder på å gå eller har gått personlig konkurs eller lurer på noe rundt dette, så ta kontakt så kan vi se nærmere på din sak.


Det er ingen kostnad med å få prøvd din sak hos oss. Renten er helt avgjørende for hvor lurt dette er. Vi tilbyr 3.95% rente dersom du kan stille sikkerhet i bolig eller fritidseiendom.